IBANnr: NL86INGB0002743475

Verklaring t.a.v. ANBI verantwoording.
Penningmeester: Kees Gerritsen Amersfoort.
RSIN/fiscaalnummer: 820226944
K.v.K. 32143819

GECOMBINEERD JAARVERSLAG 2020 EN 2021

Vanwege de geringe openingsmogelijkheden van het wijkmuseum door de coronapandemie, is gekozen voor een gecombineerd verslag van de activiteiten in beide jaren.

Het museum is tot half maart 2020 open geweest , daarna moesten we regelmatig voor langere periodes sluiten. Dit omdat de organisatie van ‘tijdsslot-afspraken’ niet mogelijk bleek en het ‘afstand houden’ in ons kleine museum zeker niet uitvoerbaar is. Gedurende deze korte ‘wel open’ periodes bleek het vaak niet reëel om wel geplande lezingen en exposities voor te bereiden, op te zetten en de nodige publiciteit hiervoorte verzorgen.

Getoonde exposities: – Begin 2020 is de in 2019 voorbereide expositie ‘OUDE ACCESSOIRES’ getoond, inclusief een lezing. – De in het 1e kwartaal 2020 voorbereide expositie in het kader van ’75 jaar bevrijding’ is niet per april geopend, maar is uiteindelijk van zomer 2021 tot november2021 tentoongesteld.De voor december 2021 geplande expositie van diverse feestelijke serviezen is voorbereid, maar was niet meer te bezoeken

Meegedaan aan en/of zelf georganiseerde kleine activiteiten:

–Nieuwjaars- en vriendenbijeenkomsten, op 4 januari 2020 en 18 september 2021

– Deelgenomen aan de Zomerpretpas voor jongeren door het uitzetten van een historische speurtocht door de wijk onder het motto : Toen en nu; zoek de verschillen!

– Twee keer extra openstelling in het kader van een wandeling en een fietsroute door de wijk, georganiseerd door Jan Boerenfluitjes

– Afscheidsfeest georganiseerd (25 sept. 2020) n.a.v. vertrek Gezina Tuinstra als voorzitter en conservator

– Meegedaan aan de Open Monumentendagen op 11 en 12 september. Deze waren erg succesvol

Bestuurlijk:

– In februari 2020 heeft voorzitter en conservator Gezina Tuinstra afscheid genomen; het voorzitterschap is overgenomen door Bets Beltman. Financieel adviseur Jan Veenstra heeft zich in september 2020 teruggetrokken; hiervoor is geen vervanger gezocht.

– Er is veel tijd besteed aan het schrijven van een beleidsplan, om te voldoen aan een incidentele subsidie-toekenning van de gemeente Amersfoort voor 2019 en 2020.

– Voldaan aan nieuw gestelde landelijke eisen aan de statuten ivm mogelijke fraude en de huidige bestuursleden ingeschreven als UBO bij de Kamer van Koophandel

– Contact gelegd met jeugdwerk in de wijk in het kader van het bevorderen van museumbezoek door leerlingen van het basisonderwijs.

– Subsidie bij het Prins Bernhardfonds aangevraagd en gekregen (4800,- euro) voor het digitaal toegankelijk maken van onze foto- en voorwerpen collectie

– Diverse pogingen ondernomen om meer vrijwilligers aan te trekken; vertrokken zijn twee vrijwilligers, we hebben één nieuw entoesiast persoon erbij.

– Contact gezocht met de Oudheidkundige Vereniging Flehite om samenwerking en/of gezamenlijke activiteiten te onderzoeken.
_______________________________________________________________________________________________________

Stichting Wijkmuseum Soesterkwartier                              Financieel verslag 2021, vgl. met 2020

BALANS dd 31 december 2021            
ACTIVA 2021 2020   PASSIVA 2021 2020
             
ING bank 1.079,15 807,67   stichtingsreserve 1 jan. 7.923,93 8.207,42
spaarrekening ING 13.500,00 15.986,26   resultaat boekjaar 825,22 -283,49
        te betalen posten 830,00 3.870,00
        voorziening schade/sluiting 5.000,00 5.000,00
TOTAAL: 14.579,15 16.793,93   TOTAAL: 14.579,15 16.793,93
             
Verlies en winstrekening 2021            
BATEN 2021 2020   LASTEN 2021 2020
             
exploitatiebijdragen ivm corona 5.540,00     huisvestingslasten 5.018,20 5.224,68
exploitatiebijdrage gemeente 0 5.000,00   overige organ. kosten 444,56 212,07
opbrengst eigen activiteiten 1.860,01 1.539,20   kosten eigen activiteiten 1.112,03 1.385,94
subsidies activiteiten incidenteel 0 4.488,69   kosten gesubs. activiteiten 4.488,69
        subtotaal lasten 6.574,79 11.311,38
        saldo baten minus lasten 825,22 -283,49
TOTAAL: 7.400,01 11.027,89   TOTAAL: 7.400,01 11.027,89
             
NB: zonder de corona-bijdragen was ons verlies over 2021:       -4.714,78    
NB: het wijkmseum draait geheel op vrijwilligers; er zijn geen personele kosten